PROGRAM REHABILITACYJNEGO WSPARCIA TERAPII PRZESZCZEPOWEJ W WARUNKACH SZPITALNYCH

Aktualnie realizujemy projekt badawczy:

Badanie obserwacyjne mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania autorehabilitacji u pacjentów poddanych allogenicznemu/autologicznemu przeszczepieniu komórek macierzystych

Miejsce realizacji projektu: Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Co realizujemy w ramach projektu?

W ramach badania chcemy wykazać, że rozszerzenie działań rehabilitacyjnych w warunkach szpitalnych podczas terapii przeszczepowej polepszy stan psychofizyczny pacjentów wspomagając proces terapii. 

Projekt składa się z kilku etapów odpowiadających poszczególnym układom: sercowo-naczyniowego, pulmonologicznego, neurologicznego, limfatycznego. Zespół wykładowców z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z rehabilitantami pod nadzorem kadry medycznej przygotowuje system ćwiczeń, które następnie są wdrażane na oddziale przeszczepowym i wykonywane przez pacjentów codziennie przez cały okres pobytu w szpitalu.

Cele projektu autorehabilitacji w warunkach szpitalnych

• zbadanie szansy na poprawę QoL podczas hospitalizacji;

• stabilizacja parametrów ciśnienia tętniczego i tętna;

• minimalizacja obrzęków obwodowych;

• poprawa samopoczucia poprzez „wypełnienie” w sposób

aktywny długich godzin izolacji, które bywają bardzo

uciążliwym elementem terapii;

• zmniejszenie dolegliwości bólowych;

• ograniczenie powikłań związanych z terapią;

• polepszenie stanu psychofizycznego pacjentów.

Efekty projektu

W wyniku projektu powstaną wytyczne dotyczące aktywności ruchowej dla Pacjentów hematoonkologicznych, a także programy ćwiczeń online dla pacjentów.

Projekt realizowany jest od lipca 2022r.

GŁÓWNY GRANTODAWCA PROJEKTU

Fundacja DKMS